Puurunkorakenteet

Puurakenteinen ulkoseinä voidaan rakentaa useilla eri tavoilla. Tästä syystä puurakenteiden palo- ja ääneneristävyysmitoitus tehdään yleensä laskennallisesti mm. Eurokoodi 5:n mukaisesti. Vinkkejä puurakenteiden palomitoitukseen löydät myös palo-oppaastamme.
  • Sisäverhous: kipsilevy, 13mm
  • Koolaus, k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste, 50 mm
  • PAROC Höyryn- / ilmansulku, saumojen teippaus: PAROC XST 013
  • Puurunko (C24), k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste, 125-200 mm
  • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex pro, PAROC Natura Wind tai PAROC Cortex kiinnitettynä ruuvien ja aluslevyn avulla. saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys).
  • Tuuletusväli: Naulausvälike tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan PAROC XFP 002 + pystysuora naulauslauta 22 x 100 mm, k600
  • Puuverhous

REI 60, kuorma 5,5 kN / runkotolppa / 9,2 kN/m (EUFI29-19003518-T1)
(eristeinä: PAROC eXtra 150 mm + PAROC Cortex 30 mm)

Rw 42 dB / Rw + C 40 dB / Rw + Ctr 37 dB
(eristeinä: PAROC eXtra 50+125 mm + PAROC Cortex pro 40 mm)

Timber-frame-wall-teaser-2

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin

PAROC Natura Lana: hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin

PAROC eXtra pro: tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin

 

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex / Cortex b 30 mm eristevahvuus (b= musta), lambda 0.033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0.032 W/mK

PAROC Natura Wind 50 mm eristevahvuus, lambda 0.032 W/mK

Puista runkoseinärakennetta suunniteltaessa on otettava huomioon useita eri näkökohtia, joilla on vaikutus seinän palo-, lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan.

Rungon sisäpuoliset rakenteet:

Rakenteen sisäpintaan asennetut rakennuslevyt jäykistävät rakennetta, suojaavat rakennuksen runkoa tulipalolta ja parantavat rakenteen äänieristävyyttä. Rakenteen palonkestävyyden mitoitus tehdään Eurokoodi 5 ohjeistuksien mukaisesti. Palonkestävyys voidaan osoittaa myös palokokeen avulla. 

Tiivis ilman-/höyrynsulkukerros on erityisen tärkeä puurakenteen kosteudenhallinnan kannalta, koska tämä kerros estää kostean sisäilman tunkeutumisen syvemmälle rakenteeseen. Suunnittelutyön haasteena on varmistaa höyrynsulkukerroksen jatkuvuus erityisesti rakenteiden liittymäkohdissa ja höyrynsulun läpivientikohdissa. Kaikki liittymät ja läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti. Johdot ja kaapelit asennetaan aina höyrynsulun lämpimälle puolelle. Rungon sisäpuolinen koolaus toimii rakenteessa höyrynsulun suojana ja johdotusten asennustilana. Koolausten väliin asennettu villoitus lisää lämmöneristävyyden lisäksi rakenteen palonkestoaikaa sekä ääneneristävyyttä.

Runkorakenne:

Puurunkorakenne mitoitetaan kuormituksen ja/tai energiatehokkuusvaatimusten mukaan. Paroc-kivivillasta tehdyt pehmeät levyeristeet ovat kimmoisia ja jämäkkiä ja siten helppo asentaa tiiviisti kiinni ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa ilman kiinnikkeitä. Tulipalossa kivivilla suojaa puurunkoa hiiltymiseltä. Kivivilla onkin ainoa lämmöneristemateriaali, jota voidaan käyttää puurakenteiden palomitoituksessa palonkestävyyttä parantavana tekijänä. Palotestien ja -laskelmien mukaan yleisimmin käytössä olevat Paroc-kivivillalla eristetyt puurunkoiset seinärakenteet saavuttavat palonkestävyysluokan EI 60 (väliseinät tai ei-kantavat ulkoseinät) tai REI 60 (kantavat ulkoseinät).

Rungon ulkopuoliset rakenteet:

Puurungon ulkopintaan asennettu tuulensuojaeriste suojaa sekä puurunkoa, että lämmöneristekerrosta muuttuvilta sääolosuhteilta. Kun runko eristetään ulkopuolelta yhtenäisellä tuulensuojaeristekerroksella, eristekerroksen läpi kulkeva puun muodostama kylmäsilta katkeaa, ja runkorakenteen lämpötila nousee merkittävästi parantaen rakenteen kosteusturvallisuutta. Tuulensuojaeristekerroksen suositeltu paksuus on 30-70 mm.

Huokoinen kivivillaeriste ja siinä käytettävä hengittävä pinnoite eivät estä rakenteessa olevan mahdollisen rakennuskosteuden haihtumista. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjen asennuksen jälkeen. 

Tuulensuojaeristeen ja rungon välissä voidaan tarvittaessa käyttää rakennetta jäykistävää rakennuslevykerrosta. 

Naulausvälikettä PAROC XFP 002 käytetään puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. Välike työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla k600 jaolla (menekki: 4-6 kpl/m2). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan naulauslaudat naulaamalla tai ruuvaamalla ne kiinni runkorakenteeseen. Välikkeiden ja lautojen avulla saadaan tarvittava tuuletusväli rakenteen ja ulkoverhouksen väliin. Yhtenäinen tiivistetty tuulensuojaeristekerros puurungon ulkopuolella parantaa rakenteen kosteusturvallisuuden lisäksi myös koko seinärakenteen energiatehokkuutta. Naulausvälikkeet soveltuvat sekä uudisrakentamiseen että vanhan seinän lisäeristykseen.

Paloturvallisuus:

Puurunko voidaan asetuksen mukaisesti suojata ulkopuoliselta palolta suojaverhouksella. Paloluokiteltu suojaverhous (K2) suojaa puupintaa hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena. Seuraavassa taulukossa on esitettynä Paroc -tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsin

Tuulensuojaeriste

Tuulensuojaeriste Paksuus Luokitus
PAROC Cortex Pro 50 mm K230
PAROC Cortex One 80 mm K230
PAROC Natura Wind 50 mm  K230

Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli. Puuverhoilun käyttö julkisivussa saattaa edellyttää palokatkon asentamista tuuletusväliin. Tämä on syytä pitää mielessä tuuletusvälin mitoituksessa ja tuulensuojaeristeen valinnassa. Tuuletusvälin palokatkoja sisältäviin rakenteisiin suosittelemme aina PAROC Cortex -tuotteiden käyttöä, sillä tuuletusvälissä olevat esteet lisäävät ilmavirtausta (konvektio) palokatkojen ympärillä ohjaten ilmaa eristekerrokseen. Cortex-tuotteen tiivis pinnoite estää tehokkaasti kylmän ilmavirran pääsyn eristeeseen.

Lämmöneristävyys:

 U-arvot eri paksuuksille mm mm mm mm mm mm mm mm
 PAROC eXtra (pystykoolaus)   50 50     50 50 50
 PAROC eXtra (puurunko) 100 150 125 175   175 175 200
 PAROC eXtra Pro (puurunko)         150      
 PAROC Cortex pro 40   40 40 50 40 55 55
 PAROC Cortex   30            
 U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 0,13 0,12
 U-arvot eri paksuuksille mm mm mm mm mm
 PAROC Natura Lana (pystykoolaus)   50   50 50
 PAROC Natura Lana (puurunko) 100 125 175 175 200
 PAROC Natura Wind 50 50 50 50 50
 U-arvo, W/m2K 0,23 0,16 0,16 0,14 0,13
Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Höyrynsulku: λU = 0,33 W/mK,   d = 0,25 mm   R = 0,001 m2K/W
Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK,   d = 9/13 mm   R = 0,036 / 0,052 m2K/W 
PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: λU = 0,032 W/mK
PAROC Natura Wind: λU = 0,032 W/mK
Puu: λU = 0,12 W/mK
Puurunko/koolaus: 50 x 50-200 mm, k600 
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
  • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0 
  • ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida 
Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.