Mitä kaikkea EPD-dokumentista saa irti?

EPD-standardi (EN 15804+A2) näyttää tuotteiden ympäristövaikutukset tarkasti koko elinkaaren ajalta.
Keräsimme vastaukset tärkeimpiin EPD-kysymyksiin.

 

Ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) erittelee
yksittäisen tuotteen ympäristövaikutukset tarkasti koko elinkaaren
ajalta. EPD perustuu eurooppalaiseen standardiin (EN 15804+A2) ja on
vakiintunut ja läpinäkyvä tapa esittää todennettua tietoa.

fi-sustainability-how-to-read-edp-process

Mitä asioita EPD-dokumentti kertoo?

EPD (Environmental Product Declaration) erittelee yksittäisen tuotteen ympäristövaikutukset tarkasti koko elinkaaren ajalta. EPD perustuu eurooppalaiseen standardiin (EN 15804+A2) ja on vakiintunut tapa esittää todennettua tietoa.

EPD pilkkoo tuotteen elinkaaren osiin ja listaa jokaisen vaiheen GWP-arvot (Global Warming Potential). Moduulit A1–A3 keskittyvät raaka-aineiden hankintaan ja valmistusprosessiin, moduulit A4–A5 kuljetukseen ja rakentamiseen ja moduulit B1–B5 tuotteen käyttövaiheen aiheuttamiin päästöihin sen elinkaareen aikana. Moduulit C1–C4 listaavat tuotteen hävittämisestä aiheutuvat CO2 -päästöt ja moduuli D tuotteen mahdollisesta uusiokäytöstä, kierrätyksestä ja talteenotosta syntyvän potentiaalisen hyödyn.

Yhteenlaskettuna vaiheet A1–C4 kertovat tuotteen koko elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen.

”EPD-standardin moduuli D kertoo potentiaalisista hyödyistä siinä vaiheessa, kun tuote on tullut elinkaarensa päähän ja se kierrätetään, uusiokäytetään tai otetaan talteen. Koska hyödyt ovat potentiaalisia eivätkä vielä todennettavissa, koko elinkaaren päästöt ilmoitetaan usein GWP-arvolla A1–C4”, Parocin Senior Sustainability Specialist Emelia Samuelsson sanoo. 

 
fi-paroc-sustainability-how-to-read-epd-emelia-quote

GWP A1–C4 = koko elinkaaren päästöt

Osa valmistajista käyttää viestinnässään edelleen tuotantovaiheen päästöt ilmaisevaa GWP A1–A3 -arvoa, mutta Paroc käyttää koko elinkaaren päästöt huomioon ottavaa GWP-arvoa A1–C4.

”Uskon, että koko elinkaaren päästöjen huomioiminen yleistyy tulevaisuudessa. Me kommunikoimme tuotteidemme CO2-päästöt koko elinkaaren ajalta jo nyt, koska ne kertovat kaikkein kokonaisvaltaisimmin, millaisia vaikutuksia tuotteella on ympäristölle”, Emelia Samuelsson sanoo.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat GWP-arvoa A1–A3, saavat myös sen helposti PAROC-tuotteiden EPD-dokumenteista.

 

Miten uusi EPD-standardi eroaa edellisestä?

Toisin kuin aiempi EPD-standardi, uusi EPD-standardi erottelee neljä erillistä GWP-arvoa: GWP Total, GWP Fossil, GWP Biogenic ja GWP Luluc.

GWP Total on tuotteen CO2-ekvivalenttien päästöjen summa ja kokonaisvaltaisin tapa mitata eristeen todellista ympäristövaikutusta. GWP Fossil ilmaisee fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat päästöt ja GWP Luluc erittelee maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta aiheutuneet päästöt.

Kivivillaeristeiden kannalta vähiten merkittävä lukema on GWP Biogenic, joka ilmaisee biopohjaisten aineiden CO2-ekvivalentit päästöt. PAROC-eristeiden kohdalla tämä sisältää tuotteiden kuljetukseen käytettäviin puulavoihin liittyvät päästöt ja niihin varastoituneen hiilen sitoutumisen ja vapautumisen.

On hyvä huomata, että uuden ja vanhan standardin mukaisia EPD-dokumentteja ja niiden lukemia ei voi vertailla keskenään.

Miksi osa EPD-dokumentin moduuleista näyttää nollaa?

Kaikissa PAROC-eristeiden EPD-dokumenteissa riveillä B1–B5 lukee MNR, module not relevant. Se tarkoittaa, että moduuleissa B1–B5, jotka dokumentoivat tuotteen käyttövaiheen vaikutuksia päästöihin, PAROC-eristeet eivät aiheuta lainkaan päästöjä. Tämä johtuu PAROC-kivivillaeristeiden pitkästä elinkaaresta, joka on kirjattu EPD-dokumentissa 60 vuodeksi.

Elinkaaren pituus on merkittävä tekijä, koska joka kerta, kun eristys pitää uusia, syntyy uusia päästöjä, jotka aiheutuvat tuotteen valmistuksesta, kuljetuksesta ja purkutöistä.

”Kun PAROC-kivivilla on asennettu oikein, sitä ei tarvitse huoltaa tai vaihtaa koko rakennuksen elinkaaren aikana. Se tarkoittaa, että EPD-dokumentissa eristeidemme käytönaikaiset ympäristövaikutukset ovat yksinkertaisesti nolla”, Emelia Samuelsson kertoo.

 

Miten eri GWP-lukemat on helpoin löytää?

Parocin nettisivuilla on PAROC CO2-laskuri, joka perustuu uusimpiin EPD-dokumentteihin. Laskuri laskee helposti ja nopeasti tarkat GPW (A1–C4 ja A1–A3) -arvot OC Parocin eri paksuisille rakennuseristeille.

Kaikkien PAROC-eristeiden GWP-arvot löytyvät lisäksi tuotteiden EPD-dokumenteista, jotka löytyvät tuotesivuilta.

  

Onko Sinulla kysyttävää EPD-dokumenteista? Ota yhteyttä Senior Sustainability Specialist Emelia Samuelssoniin.